Fertirol

Fertirol W dzisiejszej praktyce rolniczej dokarmianie dolistne stało się integralną częścią technologii uprawy roślin. Pozwala ono na najlepsze wykorzystanie potencjału plonotwórczego roślin. Brak mikroelementów w glebie uniemożliwia roślinie pełne wykorzystanie innych, dobrze dostępnych składników pokarmowych, zgodnie z prawem Liebiega.

Przyczyną zaburzeń w pobieraniu obecnych składników przez korzeń może być niewłaściwy odczyn gleby, przedłużająca się susza, zbyt wysoka wilgotność, dysproporcje pomiędzy składnikami w glebie. Również niska temperatura gleby lub zła kondycja systemu korzeniowego (porażenie przez choroby lub szkodniki) może być przyczyną zakłóceń w pobieraniu składników. Składniki użyte do produkcji nawozu dolistnego Fertirol, oparte na nowoczesnej technologii chelatów EDTA, prowadzą do bardziej intensywnego wzrostu oraz zwiększenia tolerancji roślin na stres biotyczny i abiotyczny.

Błyskawiczne uzupełnienie niedoborów pozwala wyrównać zachwiane proporcje i znacznie zwiększyć dostępność NPK z gleby. Dostarczenie ważnych składników w krytycznych momentach rozwoju rośliny to dodatkowy czynnik plonotwórczy. Lepsza staje się też wartość technologiczna produktów. Także w niektórych fazach rozwojowych roślin składniki pokarmowe pobierane są szczególnie intensywnie i nie zawsze tradycyjne nawożenie doglebowe gwarantuje dostępność ich dla roślin. W tym właśnie momencie, nawożenie dolistne właściwym nawozem stanowi niezbędne uzupełnienie składników pokarmowych i jest zabiegiem interwencyjnym.
Najważniejszym zadaniem nawozów dolistnych jest dostarczenie roślinom zestawu niezbędnych mikroelementów. Decydujące dla jakości nawozów dolistnych jest, aby mikroelementy nie wytrącały w opakowaniu, a potem w cieczy roboczej. W tradycyjnych solach, mikroelementy będące jonami łatwo wchodzą w reakcje chemiczne (zwłaszcza miedź, żelazo, mangan i cynk). Powoduje to ich wytrącanie się z roztworu w postaci nierozpuszczalnych osadów, co znacznie osłabia działanie nawozów dolistnych. Jedną z najbardziej korzystnych form podawania mikroelementów roślinom są chelaty – kompleksy jonów z cząsteczkami organicznymi zastosowane w technologii produkcji nawozu Fertirol. Ważną zaletą schelatyzowanych mikroelementów jest ich łatwe pobieranie i przemieszczanie w roślinie.

Metodyka
Celem doświadczenia było określenie parametrów plonu pszenżyta ozimego, na którym zastosowano wzrastające dawki nawozu dolistnego Fertirol (nawóz na wyłączność Hurtowni Rolnik). Doświadczenie obejmuje 6 kombinacji z różnymi poziomami nawożenia dolistnego. Na polu wyznaczono (łącznie z kontrolą) 28 poletek. Każde poletko miało powierzchnię 130 m2

Dokumentacja fotograficzna

Przygotowanie poletek, koniec marca 2012 Wyznaczone poletka, koniec marca 2012
Oznaczenie poletek, początek kwietnia 2012 Poletka oznaczone, kwiecień 2012
 
Pole doświadczalne przed zbiorem, koniec lipca 2012