Siew rzepaku

Siew rzepaku Siew zalicza się do jednego z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych w uprawie rzepaku. Podczas wykonywania tego zabiegu należy brać pod uwagę trzy kluczowe aspekty: termin siewu, obsada roślin oraz głębokość siewu.

Termin siewu uzależniony jest głównie od warunków klimatycznych panujących w poszczególnych rejonach kraju (ryc. 1). Optymalny termin siewu przypada na około 10 – 12 tygodni przed zahamowaniem jesiennej wegetacji, szczegółowy termin siewu znajduje się w tab. 1. Należy pamiętać, że plon rzepaku ozimego kształtuje się już jesienią w fazie od 7 liści, przypadającej przeważnie w drugiej połowie października. Roślina w tym czasie rozpoczyna tworzenie zawiązków rozgałęzień produktywnych z łuszczynami, jak i samych zawiązków nasion w łuszczynie. Dla uzyskania najlepszej zimotrwałości oraz odpowiedniego potencjału plonotwórczego, roślina przed okresm zimowym powinna wytworzyć nisko osadzoną rozetę składającą się z 8 – 10 liści z szyjką korzeniową o średnicy przynajmniej 1 cm. Dla odmian populacyjnych rzepaku ozimego optymalny termin siewu przypada średnio 5 dni wcześniej w porównaniu z odmianami mieszańcowymi.

Przy siewie należy zadbać również o odpowiednią obsadę roślin na 1 m2, uzależnioną przede wszystkim od terminu wykonywanego siewu oraz warunków klimatyczno-glebowych. Przy opóźnionych terminach siewu należy zwiększyć normę wysiewu (tab.1). Jednak nie należy zapominać o indywidualnych cechach poszczególnych odmian takich jak: intensywność tworzenia rozgałęzień bocznych oraz liczba pędów. Odmiany rzepaku słabo rozgałęziające się należy siać gęściej, niż odmiany silnie rozgałęziające się. Zbyt gęsty siew powoduje nadmierne wybujanie roślin co w konsekwencji prowadzi do wydłużenia szyjki korzeniowej i osłabienie systemu korzeniowego, co ma negatywny wpływ na przezimowanie.
Ustalając odpowiednią normę wysiewu należy zwrócić szczególną uwagę na MTN oraz zdolność kiełkowania, ponieważ mogą one się znacznie różnić pomiędzy odmianami, jak i partiami danej odmiany.

Wzór do obliczenia normy wysiewuRzepak, ze względu na wielkość nasion, wymaga płytkiego siewu w granicach od 1,5 – 3,5 cm w zależności od rodzaju gleby. Na glebach zwięzłych i wilgotnych siejemy płycej, natomiast na glebach lekkich i przesuszonych należy wysiać głębiej. Rozstaw międzyrzędzi uzależniony jest od gęstości wysiewu, przy normie wysiewu około 40 roślin/m2 , optymalny rozstaw wynosi około 18-25 cm, natomiast przy opóźnionym siewie z obsadą przekraczającą 60 roślin/m2, rozstaw międzyrzędzi można zmniejszyć do około 12-14 cm. Ważne jest, aby pamiętać, że zbyt mały rozstaw rzędów prowadzi do nieodpowiedniego przewietrzenia łanu i w konsekwencji do nadmiernego porażenia roślin przez choroby grzybowe. Może również przyczynić się do wylegania łanu.

Tab 1. Obsada roślin względem terminu siewu.

*Tabela poglądowa, podczas siewu należy indywidualnie dobierać termin oraz gęstość siewu względem informacji podawanych przez hodowcę danej odmiany.

Rys 1. Termin siewu rzepaku ozimego wg IHAR Radzików, Poznań 1996 r.